Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

TRÁMITES :: Categoría


AUTORIZACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DE FESTEXOS POPULARES

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DE FESTEXOS POPULARES (BAILES E VERBENAS GRATUITOS Ó AIRE LIBRE)

AUTORIZACIÓN PARA A COLOCACIÓN DE GUINDASTRE

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA A COLOCACIÓN DE GUINDASTRE

AUTORIZACIÓN PARA O USO ESPECIAL DO DOMINIO PÚBLICO LOCAL: OCUPA

OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA CON ANDAMIOS E VALADOS

CELEBRACIÓN DE CASAMENTO

SOLICITUDE DE CELEBRACIÓN DE CASAMENTO

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE REPOSI

SOLICITUDE DE CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA.

COMUNICACIÓN PREVIA AO INICIO DA ACTIVIDADE

COMUNICACIÓN PREVIA AO INICIO DA ACTIVIDADE

COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDADE DAS ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDADE DAS ACTIVIDADES

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE OBRAS MENORES

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE OBRAS MENORES

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE OBRAS MENORES POST ACTIVIDADE

COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DE OBRAS MENORES PARA POSTERIOR ACTIVIDADE

DEVOLUCIÓN DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION MECÁNICA

SOLICITUDE DE DEVOLUCIÓN DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCION MECÁNICA (IVTM)

FICHA DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO
FICHA DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN E ASESORAMENTO
INSCRIPCIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERI

SOLICITUDE DE INSCRIPCIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS

INSCRIPCIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS MUNICIPAIS

SOLICITUDE DE INSCRIPCIÓN NO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS MUNICIPAIS

INSTALACIÓN E APERTURA DE ACTIVIDADES INOCUAS
LICENCIA DE INSTALACIÓN E APERTURA DE ACTIVIDADES INOCUAS
LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
SOLICITUDE DE TRANSMISIÓN DE LICENZA DE APERTURA DE ESTABLECEMENTOS
LICENZA DE OBRA MAIOR

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MAIOR

LICENZA DE OBRA MAIOR CON AUTORIZACIÓN AUTONÓMICA PREVIA

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MAIOR CON AUTORIZACIÓN AUTONÓMICA PREVIA

LICENZA DE OBRA MAIOR PARA POSTERIOR ACTIVIDADE

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MAIOR PARA POSTERIOR ACTIVIDADE

LICENZA DE OBRA MENOR

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MENOR

LICENZA DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN

SOLICITUDE DE LICENZA DE PRIMEIRA UTILIZACIÓN

OBRA MAIOR CON AUTORIZACIÓN AUTONÓMICA PREVIA PARA POSTERIOR ACT

SOLICITUDE DE LICENZA DE OBRA MAIOR CON AUTORIZACIÓN AUTONÓMICA PREVIA PARA POSTERIOR ACTIVIDADE

PARCELACIÓN (OBRA MAIOR)

SOLICITUDE DE PARCELACIÓN (OBRA MAIOR)

SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN DE DISTANCIA KILOMÉTRICA

SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN DE DISTANCIA KILOMÉTRICA

SOLICITUDE DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA
INFORMACIÓN URBANÍSTICA
SOLICITUDE DE INFORME DE DISTANCIA KILOMÉTRICA
INFORME DE DISTANCIA KILOMÉTRICA

SOLICITUDE DE INFORMES SECTORIALES

SOLICITUDE DE INFORMES SECTORIALES

SOLICITUDE DE LICENCIA DE INSTALACIÓN E APERTURA DE ACTIVIDADES

SOLICITUDE DE LICENCIA DE INSTALACIÓN E APERTURA DE ACTIVIDADES SUXEITAS Ó RAMINP* 

*(Regulamento de actividades molestas, insalubres, nocivas e perigosas)

SOLICITUDE PARA VADOS

SOLICITUDE PARA VADOS

Solicitude Xeral

Solicitude Xeral

SUBVENCIÓN NOMINATIVAMENTE PREVISTA EN ORZAMENTO MUNICIPAL

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN NOMINATIVAMENTE PREVISTA EN ORZAMENTO MUNICIPAL

TARXETA DE ESTACIONAMENTO

SOLICITUDE DE TARXETA DE ESTACIONAMENTO

Venta Ambulante

SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA VENDA AMBULANTE E DECLARACIÓN RESPONSABLE

 

Servizos

Novas Destacadas
   
[Xunta de Galicia]