Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

Noticias

PMP a proveedores_1º trimestre do 2017


RESOLUCION DA ALCALDIA DO PERIODO MEDIO DE PAGO.

EXPEDIENTE Nº: 468/2017

DECRETO:

Visto o establecido no Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo polo que se desenvolve a metodología do cálculo do periodo medio de pago a proveedores das Administracións Públicas e as condicións e o procedemento de retención de recursos dos réximes de financiación, previsto na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financieira, conforme o que se define o período medio de pago como a magnitude que mide o retraso no pago da débeda comercial en térmos económicos como indicador distinto respecto do periodo legal de pago establecido no TRLCSP.

Vistos os datos obtidos do programa informático que calcula o período medio de pago desta Entidade de conformidade coa fórmula contida no Real Decreto epigrafiado, e que son os seguintes:

PERIODO MEDIO DE PAGO

PERIODO: 1º TRIMESTRE

 

 

 

 

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BECERREA

EJERCICIO: 2017

FECHA: 08-06-2017

 

RATIO PAGADAS

RATIO PENDIENTES

PERIODO MEDIO PAGO

IMPORTE TOTAL PAGADO

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

-7,53

-20,81

-8,74

334072,12

33423,89

Vista a obriga de suministro de información e publicidade igualmente establecidas.

No exercicio das competencias que me confire a vixente lexislación en materia de Réxime Local, RESOLVO:

1.- Ordear a remisión ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a información relativa ao período medio de pago a proveedores correspondente ao 1º trimestre do ano 2017, resultando o seguinte:

 

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE BECERREA

EJERCICIO: 2017

FECHA: 08-06-2017

 

 

RATIO PAGADAS

RATIO PENDIENTES

PERIODO MEDIO PAGO

IMPORTE TOTAL PAGADO

IMPORTE TOTAL PENDIENTE

-7,53

-20,81

-8,74

334072,12

33423,89

2.- Publicar a información no portal web con criterios homoxéneos que permitan garantizar a accesibilidade e transparencia da mesma.

Ordeao e asinao o Sr. Alcalde-Presidente.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE.

DESCARGAR A RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA ASINADA

files/PMP_LOGO_______.jpg  

Servizos

Novas Destacadas
Volver    
[Xunta de Galicia]