Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

Noticias

Convocatoria Pleno 27-07-2017


ANUNCIO DE CONVOCATORIA DA SESIÓN DO PLENO [TABOLEIRO DE ANUNCIOS]

DÍA: 27 de xullo de 2017
HORA: 20:00
LUGAR: Salón de sesións  
SESIÓN: ordinaria

 

Conforme ao disposto no artigo 46 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e no 81 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, convócase a sesión ordinaria do Pleno deste concello, que terá lugar no  Salon de Plenos día 27 de xullo de 2017,ás 20:00 horas, para tratar os seguintes asuntos:

 

ORDE DO DIA

A.-PARTE RESOLUTIVA 1.- Aprobación da acta da sesión plenaria anterior, extraordinaria de 25 de maio de 2017. 2.- Proposición da Alcadía relativa á modificación de créditos 4/2017: suplemento de créditos terceira modificación que se financia con cargo ao remanente líquido de tesourería. 3.- Proposición da Alcaldía relativa ao sinalamento de festas locais para o Calendario Laboral do ano 2018. 4.- Proposición da Alcaldía relativa ao rexeitamento á creación e/ou atribución dun xugado uniprovinciall do coñecemento exclusivo de asuntos relativos a cláusulas chan. B.- PARTE ADICADA O CONTROL. 5.- Asuntos de urxencia. 6.-Dar conta das resolucións da alcaldía. 7.-Rogos. 8.-Preguntas.

files/Pleno_escudo_________________________________________________.jpg  

Servizos

Novas Destacadas
Volver    
[Xunta de Galicia]