Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

Concello

Poboación

O Concello de Becerreá ten unha superficie de 172,1 Km2, para unha poboación total de 3.334 habitantes distribuida territorialmente nas seguintes Entidades de poboación:

ENTIDADES DE POBLACIÓN

2005
Entidades colectivas (Parroquia) 26
Entidades singulares 115
Núcleos de poboación 26
Diseminados 89

 

 

 

 

 

 

 

 

Do que resulta a seguinte DENSIDADE DE POBOACIÓN:

 

1998

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
22,1 22,0 21,7 21,1 20,5 20,0 19,9 19,7 19,4

 

 

 

 

 

Nota: En 8 anos a densidade de poboación reduciuse en 2,7 puntos.

A densidade media de poboación  en Galicia é de 93,6 habitantes / km2.

 

 densidad poblacion

 

A poboación do Concello está básicamente concentrada na capitalidade municipal, Becerreá, que conta cuha superficie territorial de 3,1 km2 para un total de poboación de: 1.486 habitantes, dos que 733 son homes e 753 mulleres, resultando unha densidade demográfica moi elevada, 479,35  xa que concentra  arredor do 44,57%  da poboación total do concello. Nembargantes a densidade de poboamento por entidade é de 0,65 habitantes / Km2, moi por debaixo da mesma media provincial 1,013 habitantes / Km2.

 ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA. SOCIEDADE E POBOACIÓN:

POBOACIÓN (PADRÓN)

TOTAL HOMES MULLERES PERÍDODO
Poboación 3.334 1.684 1.650 2006
De o a 15 anos 252 121 131 2006
De 16 a 64 anos 1.949 1.022 927 2006
De 65 e máis anos 1.133 541 592 2006
Poboación estranxeira 45 26 19 2006
Edade media 53,7 53 54,5 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

As diferenzas nas cifras entre as franxas de poboación de 0-15 anos: 252,  e de 65 e máis anos: 1.133  fai que non se produza relevo xeracional, e que a tendencia a que a poboación aumente no futuro sexa baixa xa que a taxa de reemprazo é de: 0,32. Ademáis a edade media incrementouse nos últimos 8 anos en  5.5 puntos, e no caso das mulleres en 6.2. (A edade media en Galicia é de 43,8 e en Lugo: 47,6).

 

poblacion 2006

 

                         

 

 

SERIES HISTÓRICAS DE POBOACIÓN

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3.796

3.779

3.732

3.639

3.532

3.442

3.424

3.389

3.334

Nos últimos 8 anos produciuse unha perda de poboación continua pero moderada reducíndose en 462 o número de habitantes.

series historicas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE POBOACIÓN

(Segundo sexo e grandes grupos de idade)

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total poboación menor de 20 anos

607

570

538

498

455

433

431

402

367

Homes de menos de 20 anos

292

271

259

243

220

207

204

191

175

Mulleres de menos de 20 anos

315

298

279

255

235

226

227

211

192

Porcentaxe de poboación menor de 20 anos

16,0

15,1

14,4

13,7

12,9

12,6

12,6

11,9

9,1

Total poboación entre 20 e 64 anos

2.026

2.022

2.000

1.960

1.907

1.860

1.827

1.835

1.834

Homes entre 20 e 64 anos

1.072

1.067

1.044

1.033

1.003

976

956

972

968

 

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mulleres entre 20 e 64 anos

954

953

956

927

904

884

871

863

866

Porcentaxe de pobación entre 20 e 64 anos

53,4

53,5

53,6

53,9

54,0

54,0

53,4

54,1

54,3

Total poboación de 65 e máis anos

1.163

1.187

1.194

1.181

1.170

1.149

1.166

1.152

1.133

 

 

Homes de 65 e máis anos

562

574

580

561

562

551

556

548

541

Mulleres de 65 e máis anos

601

613

614

620

608

598

610

604

592

Porcentaxe de poboación de 65 e máis anos

30,6

31,4

32,0

32,5

33,1

33,4

34,1

34,0

36,6

Índice de envellecemento

191,6

208,2

221,9

237,1

257,1

265,4

270,5

286,6

308,7

Índice de sobreenvellecemento

12,9

13,6

13,5

14,1

14,0

14,3

14,8

15,0

17,7

 

 

Índice de dependencia global

87,4

86,9

86,6

85,7

85,2

85,1

87,4

84,7

84,2

 

Índice de dependencia xuvenil

30,0

28,2

26,9

25,4

23,9

23,3

23,6

21,9

16,8

Índice de dependencia senil

57,4

58,7

59,7

60,3

61,4

61,8

63,8

62,8

67,4

 

As Principais conclusións que se poden extraer da análise dos Indicadores de Poboación serían:

1.      Indice de masculinidade (Indica a relación entre o número de homes e o número de mulleres). Para o Concello de Becerreá no 2006 ((1684 / 1650) x 100): 102,06. (A constante poboacional di que por cada 100 nacidas mulleres hai 105 nacidos homes)

2.      A poboación menor de 20 anos reduciuse un 6.9% (esto é 240 habitantes  menos nesa franxa de edade)  nos últimos 8 anos.

3.      A poboación entre 20 e 64 anos incrementouse en case un punto nos últimos anos, e representa máis da metade da poboación, o 54,3%, en edade de traballar.

4.      A poboación de 65 e máis anos, nos últimos 8 anos reduciuse aínda que non moi significativamente (1.163 no ano 1998 e 1.133 no 2006), consecuencia da perda natural de poboación. Pero é preciso destacar o incremento en 6 puntos na súa porcentaxe de poboación sobre o total. Esto significa que hai unha perda gradual de poboación e que cada vez está máis envellecida. Corroborado cos seguintes índices:

a.      Índice de envellecemento (Relación entre a Poboación maior de 64 e a menor de 20 anos): No Concello de Becerreá no 2006 é de 308,7.  Incrementouse en 117,2 nos últimos 8 anos. Debido principalmente o descenso da poboación de menos de 20 anos.  (En Galicia – 2006: 133,5).

b.      Índice de sobrenvellecemento (Relación entre Poboación maior de 84 e a maior de 64 anos): Incrementouse en 4.8, dende o 1998 onde o valor era: 12,9 ata o 2006 onde é de 17,7.

c.       Índice de dependencia global (Relación entre a poboación económicamente dependente (menor de 20 e maior de 64 anos) e a poboación potencialmente activa (entre 20 e 64 anos): É de 84,2 o valor máis baixo dende 1998 consecuencia do incremento na franxa de edade de poboación activa e a reducción na de menores de 20 anos.

d.      Índice de dependencia xuvenil (Relación entre a poboación menor de 20 anos e a poboación potencialmente activa, entre 20 e 64 anos): Reduciuse nun 13.2 nos últimos 8 anos, consecuencia do descenso de poboación na franxa de edade menores de 20 anos.

e.      Índice de dependencia senil (Relación entre a poboación maior de 64 anos e a poboación potencialmente activa entre 20 e 64 anos): Incrementouse en 10 puntos nos últimos 8 anos. Derivado do ascenso no número de habitantes maiores de 65 anos, sendo no 2006 de 1.133 sobre un total de poboación de 3.334.

 


MOVEMENTO NATURAL DA POBOACIÓN

Movemento natural da poboación

Total

Homes

Mulleres

Período

Nacementos

10

7

3

2006

Defuncións

52

29

23

2006

Matrimonios

6

 

 

2006

Saldo vexetativo

-42

 

 

2006

Nota: O saldo vexetativo negativo (-42) sinala a grande diferenza entre nacementos e defuncións.

 

INDICADORES DE FECUNDIDADE

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Nacementos

17

11

8

21

11

8

10

12

10

Homes

10

5

6

12

5

6

6

6

7

Mulleres

7

6

2

9

6

2

4

6

3

Número medio de fillos por muller

-

-

-

-

-

-

-

0,8

-

Nacementos segundo a relación coa actividade da nai

 

Total

17

1

8

21

11

8

10

12

-

Activas

5

2

0

10

4

6

5

7

-

Inactivas

9

6

3

5

1

2

1

5

-

 

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Non clasificables

3

3

5

6

6

0

4

0

-

Nacementos segundo o estado civil da nai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

17

11

8

21

11

8

10

12

-

De nai casada

17

8

7

18

9

7

8

9

-

De nai non casada

0

3

1

3

2

1

2

3

-

Taxa bruta de natalidade

4,1

3,7

2,5

4,0

4,5

2,8

2,6

3,5

-

 (Os indicadores de fecundidade elabóranse a partir dos datos do Movemento natural da poboación do ano de referencia e o anterior).

INDICADORES DE MORTALIDADE

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Defuncións

55

62

67

69

53

65

61

68

52

Homes

27

34

45

37

30

32

37

40

29

Mulleres

28

28

22

32

23

33

24

28

23

Taxa bruta de mortalidade

15,1

15,5

17,3

18,7

17,3

17,1

18,4

14,2

-

Homes

15,8

15,9

21,0

22,3

18,8

17,9

20,1

12,8

-

Mulleres

14,4

15,0

13,5

15,0

15,7

16,4

16,7

15,9

-

 (A taxa bruta de mortalidade elabórase a partir dos datos do Movemento natural da poboación do ano de referencia e o anterior)

EVOLUCIÓN DO SALDO VEXETATIVO

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

-38

-51

-59

-48

-42

-57

-51

-56

-42

Nota: Ascenso en 4 puntos en 8 anos,  pero é o segundo valor máis baixo. 

As principias conclusións que se poden extraer do apartado Movemento Natural da Poboación, serían:

1. A baixa taxa bruta de natalidade: 3.5, en Galicia no 2006 estaría no: 7,6.

2. A taxa bruta de mortalidade en 14,2, superior á taxa bruta de mortalidade de Galicia – 2006: 10,5.

MOVEMENTOS MIGRATORIOS

EMIGRACIÓN

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

63

67

74

91

66

78

105

90

 

INMIGRACIÓN

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

85

68

39

50

45

34

54

51

 

SALDO MIGRATORIO

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

22

1

-35

-41

-21

-44

-51

-39

Saldo interno

4

-15

-19

-26

-29

-39

-57

-37

Intraprovincial

9

-7

-12

-16

-27

-26

-50

-35

Co resto de Galicia

-5

-8

-7

-10

-2

-13

-7

-2

Saldo externo

18

16

-16

-15

8

-5

6

2

Co resto de España

15

14

-17

-22

-3

-6

-8

-12

Co estranxeiro

3

2

1

7

11

1

14

10

Nota: Nos últimos 8 anos o saldo migratorio pasou de positivo a negativo.

 

 

movimientos migratorios

 

CENSO DE VIVENDAS

POBOACIÓN EN VIVENDAS FAMILIARES SEGÚN SEXO E ESTADO CIVIL

1991

Total

Solteiro/a

Casado/a

Viúvo/a

Separado/a

Divorciado/a

Total

4.118

1.665

2.064

376

12

1

Homes

2.092

947

1.035

103

7

0

Mulleres

2.026

718

1.029

273

5

1

2001

 

 

 

 

 

 

Total

3.470

1.376

1.682

369

38

5

Homes

1.749

809

830

89

19

2

Mulleres

1.721

567

852

280

19

3

É importante destacar a maior proporción de persoas que viven soas (solteiro/, viuvo/a, separado/a ou divorciado/a), fronte aos casados. Dato que se complemente coa táboa seguinte onde se reflexa coma a pesares de que o tamaño medio do fogar é de 2,8, a maior parte dos fogares ten un residente: 325.

VIVENDAS FAMILIARES PRINCIPAIS SEGUNDO O NÚMERO DE RESIDENTES E TAMAÑO MEDIO DO FOGAR

Total vivendas

1.229

1 residente

325

2 residentes

278

3 residentes

241

4 residentes

195

5 residentes

96

6 ou máis residentes

94

Tamaño medio do fogar

2,8

 

VIVENDAS FAMILIARES PRINCIPAIS SEGUNDO OS PROBLEMAS DA VIVENDA E O ENTORNO

Total vivendas

1.229

Ruidos exteriores

81

Contaminación

658

Pouca limpeza nas rúas

997

Malas comunicacións

800

Poucas zonas verdes

868

Delicuencia ou vandalismo na zona

38

Falla de servizos de aseo na vivenda

21

Do total de 1.229 vivendas 800 manifestan as malas comunicacións coma un problema, o que supón dificultade de desprazamento e  de acceso aos servizos.

EDUCACIÓN:

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS EN VIVENDAS FAMILIARES SEGUNDO O SEXO E O NIVEL DE ESTUDOS

 

Total

Homes

Mulleres

Total

3.138

1.592

1.546

Non sabe ler ou escribir

65

27

38

Menos de 5 anos de escolarización

1.403

721

682

Sen completar Bacharelato elemental, ESO ou EXB

484

268

216

Bacharelato elemental, ESO ou EXB completo

552

297

255

Bacharelato superior BUP/LOXSE, COU/PREU

278

132

146

FPI, FP grao medio, Oficialía industrial

102

42

60

FPII, FP grao superior, Mestría industrial

72

38

34

Diplomatura, Arquitectura, Enxeñería Técnica

120

34

86

Licenciatura, Arquitectura, Enxeñería Superior

57

30

27

Doutoramento

5

3

2

Nota: Destacar que do total da poboación: 3.138, presentan menos de 5 anos de escolarización: 1.403 persoas.

 

TAXA DE ANALFABETISMO DA POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS

 

Total

Homes

Mulleres

1991

4,7

2,8

6,7

2001

2,1

1,7

2,5

Nota: En 10 anos a taxa de analfabetismo reduciuse en máis da metade. Nembargantes segue a ser maior no caso das mulleres

 

ENSINANZA NON UNIVERSITARIA. ALUMNADO SEGUNDO A ENSINANZA

 

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Educación infantil

46

38

35

33

44

Educación primaria

150

134

107

106

95

Educación secundaria obligatoria

208

178

179

163

155

Postobligatoria

218

183

156

167

168

Nota: Descenso significativo para o ano 2005, no eido da Educación primaria: 55 matrículas menos, Educación secundaria obligatoria: 53 matrículas menos, e na Educación postobligatoria, onde houbo un descenso de 50 matrículas.

TRABALLO E PROTECCIÓN SOCIAL

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS EN VIVENDAS FAMILIARES SEGUNDO O SEXO E A RELACIÓN COA ACTIVIDADE (ACTIVO OU INACTIVO)

 

 

Total

Homes

Mulleres

Periodo

Poboación de 16 e máis anos

3.138

1.92

1.546

2001

Poboación activa

1.446

857

589

2001

Taxa de actividade

46,1

53,8

38,1

2001

     Ocupados /as

1.313

780

533

2001

Taxa de ocupación

41,8

49,0

34,5

2001

     Parados /as

133

77

56

2001

Taxa de paro

9,2

9,0

9,5

2001

Poboación inactiva

1.692

735

957

2001

 

 

relacion con la actividad economica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARO REXISTRADO POR SEXO E GRUPOS DE IDADE

 

Ambos sexos

Homes

Mulleres

Tempo

Total

Menores

de 25 anos

25 e

máis anos

Total

Menores

de 25 anos

25 e

máis anos

Total

Menores

de 25 anos

25 e

máis anos

2007/Xuño

120

18

102

43

6

37

77

12

65

 

POBOACIÓN DE 16 E MÁIS ANOS EN VIVENDAS FAMILIARES SEGUNDO O SEXO E A RELACIÓN COA ACTIVIDADE ECONÓMICA

 

Total

Homes

Mulleres

Total

3.138

1.592

1.546

Poboación activa

1.446

857

589

Ocupados /as

1.313

780

533

Parados /as

133

77

56

Buscan primeiro emprego

24

13

11

Traballaron antes

109

64

45

Poboación inactiva

1.692

735

957

Xubilados / as

1.114

572

542

Pensionistas

95

33

62

Estudantes

234

102

132

Tarefas do fogar

220

8

212

Outra situación

29

20

9

Nota: As mulleres representan o dobre no apartado pensionista, e a práctica totalidade no apartado tarefas do fogar, 212 mulleres e 8 homes. Por isto son a maioría no apartado de Poboación inactiva: Mulleres: 957 fronte a 735 homes.

POBOACIÓN EN VIVENDAS FAMILIARES OCUPADA SEGUNDO SEXO E SITUACIÓN PROFESIONAL

 

Total

Homes

Mulleres

Total

1.313

780

533

Empresario, traballador por conta propia

595

395 >

200

     Que emprega persoal

88

66 >

22

     Que non emprega persoal

507

329 >

178

Asalariado, traballador por conta allea

553

344

209

      Con carácter fixo

380

249 >

131

      Con carácter eventual

173

95 >

78

Outras situacións

165

41

124

      Axuda familiar

165

41 <

124

      Membro de cooperativas

0

0

0

POBOACIÓN EN VIVENDAS FAMILIARES OCUPADA SEGUNDO SEXO E RAMA DE ACTIVIDADE

 

Total

Homes

Mulleres

Total

1.313

780

533

Agricultura, gandería, caza e silvicultura

555

305

250

Pesca

0

0

0

Industria

56

45

11

Construcción

138

132

6

Servizos

564

298

266

POBOACIÓN EN VIVENDAS FAMILIARES OCUPADA SEGUNDO SEXO E OCUPACIÓN

 

Total

Homes

Mulleres

Total

1.313

780

533

Dirección das empresas e das administracións públicas

163

108 >

55

 

Total

Homes

Mulleres

Técnicos e profesionais científicos e intelectuais

66

27

39

Técnicos e profesionais de apoio

67

39

28

Empregados de tipo administrativo

67

32

35

Traballadores de servizos de restauración, persoais, protección e vendedores

131

40 <

91

Traballadores cualificados na agricultura e na pesca

432

260 <

172

Artesáns e traballadores cualificados das industrias manufactureiras, da construcción e da minería

128

120 <

8

Operadores de instalacións e maquinaria, e montadores

81

72 <

9

Traballadores non cualificados

174

80

94

Forzas armadas

4

2

2

 

CONTRATOS REXISTRADOS SEGUNDO TIPO DE CONTRATO, XÉNERO E LOCALIDADE DO CENTRO DE TRABALLO

 

Contratos iniciais. De

duración indefinida

Contratos iniciais. Temporais ou de duración determinada

Conversións a indefinidos

Tempo

Total

Homes

Mulleres

Total

Homes

Mulleres

Total

Homes

Mulleres

2006

14

6

8

591

327

264

21

16

5

 (A clasificación dos contratos faise segundo a localidade do centro de traballo)

PROTECCIÓN SOCIAL

BENEFICIARIOS DA RENDA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE GALICIA E DAS AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL

Tipo de axuda

2001

2002

2003

2004

2005

RISGA

2

2

1

0

0

AES

0

0

0

0

0

AES - MUNICIPAL

8

8

8

6

6

 (Informe sobre a aplicación da lei galega de medidas básicas para a inserción social. Non se dispón de datos a nivel municipal para os outros tipos de pensións non contributivas)

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS DA SEGURIDADE SOCIAL SEGUNDO XÉNERO

Total

Homes

Mulleres

 

Periodo

Total

Invalidez

Xubilación

Total

Invalidez

Xubilación

Total

Invalidez

Xubilación

2005

76

18

58

31

11

20

45

7

38

SOCIOECONOMÍA

A base productiva do Concello de Becerreá atópase no sector primario, ocupando ao 80 % da poboación activa. Agricultura e gandeiría están íntimamente integradas. A superficie cultivada representa o 7'76 % da superficie total, ocupando o resto o policultivo de montaña. Prados e pastos supoñen o 11 % fronte ao espazo forestal que ocupa o 77 %. Polo que se refire ás explotacións agrícolas, conviven o policultivo de autoconsumo e o cultivo do cereal. A cabana gandeira intensificouse, destacando a cabana bovina con 3.753 cabezas, destinándose o 50 % á producción da cuota láctea. O tamaño destas explotacións é reducido, de carácter familiar, cunha media inferior ás 10 cabezas por unidade de explotación. Os subsectores porcino, ovino e equino teñen menor presenza. A explotación forestal está magníficamente representada nos poblados bosques de carballos, castiñeiros, pinos, e bidueiros. En canto ao sector secundario, depende principalmente do sector agropecuario, como é a explotación da riqueza forestal. O sector servizos, en crecemento, tenta centrar a súa oferta no turismo rural. O comercio é ao por menor, de estructura familiar  e ten a capital municipal como principal foco de actividades e de servizos.

Información estadística:

Ficha municipal 2008

Ficha municipal 2010

 

 

CONCELLO

Concello  
   
[Xunta de Galicia]