Teléfonos

Teléfono do Concello: 982 360 004

Fax do Concello: 982 360 518

Casa do Concello

[files/100_0074_.JPG]
Escola Infantil Municipal

 

Enderezo: Valgamarín-27640-Becerreá
Tlf: 982 360 447
E-Mail:escolainfantilbecerrea@hotmail.com

 

 

 

Definición.

A Escola Infantil Municipal de Becerreá é un servicio municipal dirixido preferentemente á poboación municipal entre 4 meses e 3 anos, que ten entre os seus obxectivos os seguintes:

Escolarizar a poboación infantil do Concello de Becerreá entre 4 meses e 3 anos.

Ofrecer servicio de gardería ou escola infantíl para nenos e nenas de 4 meses a 3 anos

Apoiar e favorecer a inserción laboral e social da muller.

A idade mínima é de catro meses salvo situacións especiais e previo informe favorable dos Servizos Sociais.

Horario.

Establécese como horario do servicio de luns a venres, de 8,00 a 18,00 horas ininterrumpidamente, e durante 11 meses ó ano.

Niveis de atención.

A Escola Infantil Municipal do Concello de Becerreá comprenderá os seguintes niveis de atención:

- Educativo.

- De garda.

Beneficiarios

Serán beneficiarios da Gardería ou Escola Infantil Municipal tódalas familias que acrediten residir no Concello de Becerreá con nenos e nenas con idade entre os 4 meses e 3 anos.

Poderán escolarizarse nenos e nenas de familias non residentes no Concello, sempre que existan prazas vacantes.

Solicitudes de praza.

Faranse obrigatoriamente en modelo oficial que para tal fin se estableza polo Concello e no que se deberán recollerse tódolos datos e circunstancias que esixa a Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, nas Ordes que anualmente se aproben e polas que se convocan axudas para o mantemento de centros de atención á primeira infancia dependentes das Corporacións Locais.

Calquera veciño do Concello con menores ó seu cargo entre 4 meses e 3 anos poderá solicitar matrícula e/ou reserva de praza, nos prazos e condicións que o Concello fará públicos antes do comezo do curso escolar.

As solicitudes poderán presentarse en calquera dos rexistros a que fai referencia a Lei 30/1992, así coma no propio centro.

Documentación.

Ademais da solicitude, os interesados deberán obrigatoriamente achegar a seguinte documentación.

1) Fotocopia do libro de familia.

2) Xustificación de ingresos:

-Derradeira nómina, factura de venda de leite e/ou gando, certificación das pensións ou da percepción económica con cargo ó INEM ou certificado de non prestación, se é o caso, certificación de empresa, xustificación doutros ingresos expedida polo organismo correspondente (certificado de intereses e retencións bancarias, certificado do departamento de rendas do Concello en relación cos membros da unidade familiar, recibo de contibución rústica e urbana. Pódese requerir ó solicitante os doucmentos que se consideren precisos para a resolcuón do expediente).

-Copia da declaración do IRPF (completa) de cada membro da unidade familiar computable para efectos económicos. No caso de non ter obriga de presentar declaración:

1. Os solicitantes de devolución rápida (MOD. 104) achegarán copia da comunicación que lles envia a Axencia Estatal de Administración Tributaria en aplicación do artigo 81 da Lei 40/1998, do 9 de decembro, do            Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.

2. As persoas non obrigadas a declarar e que non solicitan devolución rápida (MOD.104) achegarán certificacións dos datos existentes na Administración, expedida pola Axencia Estatal da Administración Tributaria, en aplicación do artigo 16 da Lei 1/1998, do 26 de febreiro, de Dereitos e Garantías dos Contribuintes.

3) Certificado de minusvalidez, se é o caso,

4) Outros documentos, se procede, nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuables no baremo:

- Cargas familiares.

- Invalidez ou minusvalidez dos pais, titores e/ou outros membros da unidade familiar, só no caso de certificados que non sexan expedidos pola Comunidade Autónoma de Galicia.

- Certificado médico de infermidades crónicas máis outras afeccións alegadas polos membros da unidade familiar.

- Informe do Equipo de Valoración e Orientación das Delegacións Provinciais da Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacions Laborais ou órgano competente na materia na Administración do Estado ou nas correspondentes Comunidades Autónomas sobre a necesidade de intergración no caso de nenos con discapacidades

- Situación de desemprego dos pais ou titores.

- Documentación acreditativa de incidencias tales como separación do cóxuxe, abandono do fogar…e dutras situacións que poideran ser tidas en conta pola Comisión de Baremación.

- Informe dos servizoa sociais do Concello correspondente, no suposto de que sexa necesario por falla de acreditación documental suficiente ou por situacións especiais nas que viva a unidade familiar.

- Contrato de traballo no que se especifique o horario laboral.

- Certificado de empadronamento e de convivencia.

De carecer dalgún dos documentos sinalados nos apartados 1) e 2) do punto anterior, será necesario presentar calquera outro documento que acredite oficialmente a situación familiar ou económica segundo proceda.

Así mesmo, e de carecer de acreditación documental dalgunha das incidencias alegadas, poderase presentar informe dos Servicios Sociais do Concello de Becerreá.

No caso de que a solicitude non reúna os requisitos esixidos, o Concello, conforme o artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, requerirá ó interesado para que, nun prazo de 10 días hábiles, enmende os erros detectados, con indicación de que, se así non se fixese, se terá por desistido na súa petición, logo de resolución en tal sentido.

Documentación complementaria.

Os interesados terán que presentar, dentro dos 10 días seguintes ó da notificación da admisión, certificado médico do neno ou nena e carnet de vacinacións actualizado.

Se non se presentase a devandita documentación no prazo sinalado, terase por decaída a solicitude da praza, logo de resolución en tal sentido.

Procedemento.

As solicitudes para acceder ás servicios que se prestan na Escola Infantil Municipal formalizanse por escrito a través de instancias dirixidas ó señor Alcalde-Presidente do Concello de Becerreá, xuntando a documentación sinalada no artigo 6.

Recibida a instancia xunto coa documentación, procederase polos Servicios Sociais municipais á comprobación dos datos aportados, avaliando as solicitudes segundo o baremo que se une ó presente texto normativo coma anexo I. Avaliadas as socilitudes os citados servicios emitirán informe relativo as solicitudes presentadas  propoñendo as admisións e exclusións que se consideren, que será sometido á Xunta de Goberno Local, órgano muncipal que resolverá definitivamente procéndose á publicación da relación definitiva de admitidos/excluídos. Os admitidos recibirán notificación por escrito da resolución e disporán dun prazo de 10 días para confirma-la praza e achegala documentación complementaria.

En caso de urxencia motivada, nesta situación será o Alcalde-presidente ou concelleiro/a responsable que decida a concesión ou denegación dos servicios, dando conta á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que celebre.

As modificacións no horario de asistencia ou de calquera outra circunstancia, será solicitada por escrito ó Concello. Ata o momento en que a institución municipal resolva e notifique non se producirá a modificación, sendo, en todo caso, a empresa adxudicataria da Escola Infantil Municipal de Becerreá a responsable de asumir a responsabilidade de autorizar calquera modificación fora do trámite do presente procedemento.

Contra a denegación dos servicios recollidos na solicitude, o interesado/a podera interpor os recursos e reclamacións  establecidos na lexislación vixente

Adxudicación de prazas.

Cando por situacións familiares de emerxencia social dictaminada polos Servicios Sociais municipais sexa necesario proceder a admisión urxente de carácter provisional, seguiríase o procedemente sinalado nesta ordenanza, logo de producirse a admisión provisional.

 

 

CASA DO CONCELLO

 
   
[Xunta de Galicia]